دستگاه  LPCVD

سیستم زدایش فعال یونی و زدایش عمیق سیلیکان

سیستم لایه نشانی بخار شیمیایی با پلاسمای مستقیم

دستگاه ALD