لیست مقالات چاپ شده در ژورنال های بین المللی که آنالیز های مرتبط ذکر شده در آن ها به کمک دستگاه “اندازه گیری سطح ویژه BET و آنالیز جذب و دفع شیمیایی TPR/TPD ( نانوسورد)” انجام شده است را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید.

Published Article by NanoSORD