• 334

    نانوسورد، دستگاه آنالیز دفع و جذب شیمیایی و تعیین سطح ویژه مواد

  • 682

    حضور در هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

  • 686

    عضویت آزمایشگاه شرکت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

Our Clients