635850872784076402

دانش بنیان

شرکت توسعه حسگرسازان آسیا مفتخر است که در آبان ماه سال 1394 به عضویت شرکت های دانش بنیان در آمده است.

لیست شرکت های دانش بنیان