حسگرهای فشار برروی بستر سيليکان

حسگر زیستی قند خون

حسگرهای گازی