دستگاه جداسازی گازی با غشاء و آنالیز Permporometry

دستگاه یکپارچه انجام تست های سنسور گاز و فعالیت کاتالیستی

دستگاه آنالیز سطح ویژه BET و جذب و دفع شیمیایی (نانوسورد)

دستگاه تست استاندارد حسگرهای گاز

دستگاه بررسی فعالیت و گزینش پذیری کانالیست ها