MGSPS2

دستگاه جداسازی گازی با غشاء و آنالیز Permporometry

GSCITS-cataloge

دستگاه یکپارچه انجام تست های سنسور گاز و فعالیت کاتالیستی

11111

دستگاه آنالیز سطح ویژه BET و جذب و دفع شیمیایی (نانوسورد)

دستگاه تست استاندارد حسگرهای گاز