chemisorption

آنالیز Chemisorption

TPR-D

آنالیز جذب و دفع با برنامه دمایی (TPR-TPD-TPO)

BET

آنالیز تعیین سطح ویژه به روش BET

sensor

تست (استاندارد) حسگرهای گاز