دستگاه  LPCVD

DRIE

سیستم زدایش فعال یونی و زدایش عمیق سیلیکان

DC-PECVD

سیستم لایه نشانی بخار شیمیایی با پلاسمای مستقیم

دستگاه ALD